กองทุนฯ เร่งเจรจาสหกรณ์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

กฟก.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย (สตส.) เร่งเจรจาสหกรณ์ฯ แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และนางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย (สตส.) ในฐานะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมร่วมกับนายบุญตรง เทพอุดม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ฯ และผู้แทนกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ สหกรณ์ฯ งดการขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ จำนวน 1 ราย

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานขอชำระหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ แทนเกษตรกร และดำเนินการเจรจาเพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ และมาได้ยื่นขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ไว้กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดเชียงราย จำนวน 982 ราย 1,098 สัญญา มูลหนี้รวมทั้งหมด 76,112,882 บาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ฯ)

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร คือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จะชำระหนี้แทน จำนวนเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดคำนวณดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด.