บัณฑิตน้อยโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี2564

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7และ 8  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย  จัดขึ้นที่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยเด็กในช่วงช่วงอายุ 3-5 ปี เป็นวันที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาควบคู่คุณธรรม และเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย เป็นขวัญกำลังใจให้เด็ก เกิดความมุ่งมั่นในระดับชั้นสูง

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอแสดงความชื่นชม และยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน เพราะทุกคนคือแก้วตาดวงใจ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบใหญ่ต่อไปในการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมสืบไป