Big Cleaning Day พร้อมกันทั่วเชียงราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่10สิงหาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day ขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้ทุกส่วนราชการช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรภาครัฐ ที่มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้ ได้เริ่มทำพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ทั้งในทุกส่วนราชการ และอำเภอ สำหรับบริเวณศาลกาลางจังหวัด ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารศาลากลาง ต่างระดมสรรพกำลังของบุคลากรในสังกัดพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อร่วมกันทำความสะอาดโดยเริ่มต้นทำความสะอาดที่บริเวณลานอเนกประสงค์ตรงกลางอาคารศาลากลาง ทางเดินโดยรอบอาคารศาลากาง ระเบียงด้านนอกและด้านในอาคารศาลากลาง ทางเดินบริเวณหน้าสำนักงาน และภายในสำนักงาน สนามหญ้าหน้าศาลากลาง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ พร้อมเก็บเศษหญ้า ใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆ บริเวณโดยรอบศาลากลางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามต่อไป

///

 2,078 total views,  2 views today