ผลการประกวดแข่งขัน “ภาพถ่าย” งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบรางวัลใน กิจกรรมการประกวดการภาพถ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และมุมมองของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้มาท่องเที่ยวในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 -10 ม.ค. 64 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงรายผลการประกวดภาพถ่าย ดังนี้

ชนะเลิศ : แรงบันดาลใจนายสันติ แดงพันโพธิ์ รับรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : แสงอาทิตย์ยามเย็น นายวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์รางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : อุโมงค์แห่งรัก นางสาวพรทิวา พิณสารรับรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เที่ยวสุขใจเชียงรายดอกไม้งาม: นางสาวภาภัณฑ์ มะเทวิน
เคียงคู่ อุโมงค์ดอกไม้ : นายวรพจน์ หล่อภัทรพงศ์
แอ่วเจียงฮายม่วนใจ๋ : นายปฎิพัทธ์ นามนวล
ทางชมสวน : นายเศกศึก เลิศศิลป์ปฐมกุล
อบอุ่นใจ : นายศุภรัตน์ หน่อแก้ว