สร้างเมืองอารหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าต่อเนื่องสร้างเมืองอารหารปลอดภัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุข กองการแพทย์ และกองสวัสดิการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยของจังหวัดเชียงราย โดยต้องปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร/ผู้ผลิต) กลางน้ำ (ผู้แปรรูป/ผู้ขนส่ง/ผู้ขาย)และปลายน้ำ (ผู้บริโภค) 

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ ร่วมลงนามกับเทศบาลนครเชียงรายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนช่วเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย