พัฒนาองค์ความรู้

พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีคณะผู้บริหารของทางโรงเรียนให้การต้อนรับ ในการนี้ยังได้มีการเข้ากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป

 10,552 total views,  2 views today