ทหารใหม่รับเงินเดือนเดือนแรกโอนให้พ่อ-แม่

ทหารใหม่รับเงินเดือนเดือนแรกโอนให้พ่อ-แม่  ทุกคนภูมิใจรับใช้ชาติ และยังมีเงินช่วยครอบครัวช่วงโควิด19

9สิงหาคม 2564 พล.ต.ศุภฤกษ์  สถาพรผลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 (มทบ.37) ได้ตรวจเยี่ยมและให้โอวาททหารกองประจำการผลัดที่ 1/64  ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่  มทบ.37 เนื่องในโอกาสรับเงินเดือนเดือนแรกของการเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยได้มอบนโยบายแนวความคิดการเตือนสติเตือนใจในการเก็บหอมรอมริบการมัธยัสถ์การใช้จ่ายเพื่ออนาคตของน้องทหารกองประจำการอีกทั้งให้ระลึกถึงคุณบิดา-มารดา 

ซึ่งทหารกองประจำการต้องรู้จักคุณของผู้มีพระคุณและต้องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและเป็นหลักความคิดอันดีที่จะยึดมั่นในการดำรงชีวิตด้วยความดีต่อไป 

ทั้งนี้น้องทหารกองประจำการได้มีความคิดและสำนึกอันดีต่อคุณบิดา-มารดาและความสำคัญในการใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์จึงได้โอนเงินมอบให้กับพ่อ-แม่เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และได้วีดีโอคอลติดต่อกับครอบครัวเพื่อแสดงความห่วงใยความรู้สึกความกตัญญู