โครงการเมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าโครงการเมืองอาหารปลอดภัย “ชุมชนดอยสะเก็นเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ” เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น ร่วมกันเปิดโครงการเมืองอาหารปลอดภัยกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวอย่างปลอดภัยเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

โดนมี นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน เทศบาลนครเชียงราย นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของโครงการฯร่วมในกิจกรรม ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวแบบปลอดสารเคมี จากสถาบันการศึกษาและการแนะนำการวางแผนการทำเกษตรในวิถีใหม่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีทั้งการปลูกข้าวการปลูกพืชในชุมชนและการเลี้ยงสัตว์ ทางเทศบาลนครเชียงรายมีความตั้งที่จะให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งอาหารปลอดภัยโดยเร็ว ซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากกระบวนการปลูก ที่ต้องไม่มีสารเคมี จากนั้นสร้างจุดแข็งในการนำออกขายเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นการทำทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ผู้บริโภค ที่บริโภคเข้าไปแล้วปลอดภัยโดยการดำเนินการดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี 

“ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ต้องการให้ชุมชนดอยสะเก็น เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ในการเริ่มต้นกิจกรรม เพราะที่ผ่านมาได้มีการให้ความรู้จากสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ที่ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่ ที่มีความมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต ที่ไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้และทำได้ดีเพื่อเพิ่มสถานที่ศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวใหม่กลางใจเมืองเชียงราย” นายวันชัย กล่าว

ทางด้าน นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความมุ่งหวังที่จะให้ชาวเทศบาลนครเชียงราย ที่ยังมีอาชีพทำนาได้รับความรู้ใหม่ๆในการทำนาและเน้นไปที่การปลูกข้าวที่ปลอดสารเคมีว่าดำเนินการอย่างไรโดยจะมีวิทยากรที่หลากหลายจากสถาบันการศึกษามาให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะนำไปสู่การทำนาแบบลดต้นทุนและเพิ่มรายได้มากขึ้นจากการเกษตรในปัจจุบันและอนาคต

///