เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็น  ด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่6สิงหาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดอยสะเก็น  ด้านการเตรียมความพร้อมสู่การทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืช ก้าวไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์หลักเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นทั้งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ และเป็นการตะหนักถึงอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชจากผลการตรวจสารพิษในร่างกาย ณ ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย 

 1,285 total views,  2 views today