โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว สังกัดเทศบาลนครเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ)ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๙๖๙ หรือ ดาวน์โหลดจากเว๊ปไซด์โรงเรียน www.crms2.ac.th และ www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาล-2-หนองบัว-เชียงราย-153578128056050/