โอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร สมาชิก กฟก. อำเภอแม่สาย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย(กฟก.) ได้ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอเเม่สาย จำนวน 1 ราย เป็นโฉนดที่ดิน(ที่บ้าน) จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 งาน 75 ตาราวาง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย

โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา 37/9)นายนิยม กล่าวว่า เกษตรกรได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันเจ้าหนี้ (สหกรณ์การเกษตรเเม่สาย จำกัด) และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กำหนดเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ.