AIS ร่วมพัฒนา 5G สมาร์ทฟาร์ม

AIS ภูมิใจ หลังได้รับความไว้วางใจจาก DE โดย สดช., กสทช, NT ร่วมพัฒนา 5G สมาร์ทฟาร์ม สำเร็จงดงาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี ดอยตุง จ.เชียงราย เชื่อ! หนุนเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้พืชเศรษฐกิจสำคัญเติบโตอย่างยั่งยืน

7 ตุลาคม 2564: นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราคือ การพัฒนา Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด เพื่อให้ภาคส่วนหลักของประเทศ สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายที่ถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง จึงทุ่มเทพัฒนาคุณภาพของ เครือข่าย AIS 5G ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ประเทศจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการรับมือกับสถานการณ์ระยะสั้นผ่านภาคสาธารณสุข และระยะยาวในการสร้างความแข็งแกร่งสำหรับการเดินหน้าของประเทศในภาพรวม ทั้งภาคอุตสาหกรรม และ ภาคการเกษตร”

บรรยายระบบ SMART FARM 5G ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) , เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กสทช. และคณะทำงานฯ

​“ดังนั้นกว่า 1 ปีที่ผ่านมา เราจึงได้รับความไว้วางใจจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้นำ AIS 5G เข้าไปร่วมทำงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร พืชมูลค่าสูง ในโครงการเกษตรดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี อ.ดอยตุง จ.เชียงราย ผ่านระบบ ระบบสมาร์ทฟาร์ม (iFARM : IoT Intelligent Farm Service) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ประเทศไทย ซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ การทำงานเป็นไปอย่างได้ผลดียิ่ง และสามารถเป็นต้นแบบที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสาน ช่วยทรานสฟอร์มรูปแบบการเกษตรสู่ Smart Agriculture อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจสำคัญได้อย่างดีตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”

ทดสอบระบบเปิด-ปิดน้ำ Solenoid Value ผ่าน 5G แปลงวานิลลาภาคสนาม


โครงการเกษตรดิจิทัลในศูนย์อบรมผาหมี อ.ดอยตุง ประกอบไปด้วยแปลงเกษตรพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ปลูกต้นวานิลลาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง และต้องใช้รูปแบบการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา จำนวนกว่า 3,000 ต้น และโรงเรือน EVAP ควบคุมอุณหภูมิพื้นที่ จำนวน 1 ไร่ โดยได้มีการนำ AIS 5G Smart Farm Solution ไปขยายความครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 โซน พร้อมโซลูชันส์อัจฉริยะตามหลักเกษตรแม่นยำ อาทิ ระบบ Smart Sensor วัดสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก, Smart Control ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ, Farm Activity บันทึกข้อมูลกิจกรรมฟาร์ม, Weather Information พยากรณ์อากาศระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการที่มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์และรายงานผลอัจฉริยะ พร้อมการจัดการข้อมูลอัตโนมัติ ที่ครบถ้วนผ่านเครือข่าย AIS 5G ที่จะช่วยทำให้เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างรายได้และการพัฒนาอาชีพสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน


นายวสิษฐ์ กล่าวในตอนท้ายว่า “เรายืนยันที่จะนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะที่แข็งแกร่งอย่าง 5G พร้อมแพล์ทฟอร์ม เชื่อมต่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือทุกภาคส่วนให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกัน”

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดูข้อมูลจาก iFarm
เชื่อมต่อข้อมูลจากแปลงวานิลลาผ่าน IoT เข้าระบบ iFARM