ร่วมกันทำบุญ สมทบทุนก่อสร้างเมรุฌาปนสถานเด่นห้า

ร่วมกันทำบุญ สมทบทุนก่อสร้างเมรุฌาปนสถานเด่นห้า เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1 เมรุ

7 กันยายน 2564 พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง แจ้งว่าได้ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างเมรุฌาปนสถานเด่นห้า เพื่อให้เพียงพอ ต่อการ ฌาปนกิจศพ ในพื้นที่ 

โดยชุมชนที่ใช้ฌาปนสถานมีหลายชุมชน อาทิ ชุมชนสันโค้งหลวง ชุมชนสันโค้งน้อย ชุมชนเด่นห้า ชุมชนประตูเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งทำให้เมรุที่ใช้เป็นประจำทรุดโทรมและเกิดการชำรุด อีกทั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางครั้ง 

ในการนี้จะดำเนินการก่อสร้างเมรุใหม่ขึ้นอีกเมรุหนึ่ง ในเขตพื้นที่ของสุสานเด่นห้า โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เป็นองค์ประธานในการจัดสร้างพร้อมกับประชาชนในพื้นที่ จึงขอขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานเด่นห้า สามารถร่วมบริจาคได้ที่ตู้รับบริจาคเทศบาลนครเชียงราย