สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. ออกหน่วยแพทย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้จัดโครงการออกหน่วยการแพทย์บูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบริการด้านสุขภาพแก่กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาเยาวชน และนักกีฬาอาชีพ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขาวิชาภายในสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ อันประกอบด้วย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชากายภาพบำบัด เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ การส่งเสริมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด และการแพทย์แผนจีน ตลอดจนการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับกลุ่มนักกีฬาในเขตอำเภอเมืองเชียงราย โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ทำการสำรวจความต้องการของนักกีฬา โค้ช ทีมกีฬา เพื่อดำเนินการจัดบริการวิชาการแก่สังคมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง อันเป็นหัวใจสำคัญของการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี อาจารย์กฤตภาส ไพเราะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

ทั้งนี้ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม การพัฒนาทางด้านงานวิจัย รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ทางสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยกิจกรรมออกหน่วยการแพทย์บูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ได้จัดไปนั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางร่างกายให้กับกลุ่มนักกีฬา สโมสร ทีมกีฬา ที่สนใจ เพื่อให้คณาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-6609