ร.ร.ท.2 ทดสอบการอ่านออกเสียง

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ทดสอบการอ่านออกเสียง การทอดสอบคือการพัฒนาของเด็ก 

5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  กองการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย  แจ้งว่า ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรม การทดสอบการอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลการทดสอบไปพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนต่อไป