เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 ที่วัดเชียงยืน

เมื่อวันที่5มิถุนายน2561 พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุข การนำศาสตร์ของพระราชาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาที่วัดเชียงยืน ถนนสันโค้งหลวง เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้นำชุมชน ประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม ในพิธีมีการบันทึกข้อตกลงระหว่างพระธรรมราชานุวัตร เทศบาลนครเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 5 โดยพระครูประพัฒน์รัตนพงษ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ผู้นำศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าในการร่วมกันพัฒนากิจกรรมของศูนย์รวมทั้งยังมีกิจกรรมนิทรรศการผู้สูงวัยสร้างเมืองการดูแลรักษาสุขภาพอาหารพื้นเมืองการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

พระธรรมราชานุวัตร กล่าวว่า การกระจายเปิดศูนย์ดังกล่าวไปตั้งทั้ง 5 โซนทั่วเขตเทศบาลนครเชียงรายถือเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะที่วัดเชียงยืนดังกล่าวถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ชุมชนมีวิถีพุทธมาช้านานและเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งครูบาเจ้าคำหล้าผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนาเคยเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนด้วย 

นายสมพร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนประชากรสูงวัยมีมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเอาไว้ โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ถือเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นการมีศูนย์ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีกิจกรรมจึงสามารถอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี

ด้านนายวันชัย กล่าวว่า ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงายมีประชากรทั้งหมดจำนวน 75,468 คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 12,638 คนคิดเป็นร้อยละ 16.74 ขณะที่เทศบาลนครเชียงรายตั้งเป้าให้เป็นนครแห่งความสุข ดังนั้นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มร.ชร. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิ JICA โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ปราชญ์ชุมชน แกนนำผู้สูงอายุและชุมชนทั้ง 64 ชุมชนที่มีอยู่ในเขตเทศบาล ฯลฯ จัดตั้งศูนย์เพื่อให้กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ บริการข้อมูลและสารสนเทศ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร รวมถึงด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ผ่านมีการทำกิจกรรมมีการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง////

 3,502 total views,  6 views today