โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กองทุนฟื้นฟูฯ เชียงราย ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกร พร้อมจัดทำและลงนามสัญญาเงินกู้ยืมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โครงการ เลี้ยงนกกระทา

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายประนอม เชิมชัยภูมิ (ประธานอนุกรรมการ) และ นายบุญส่ง กองสุข ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทงบกู้ยืม องค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยหมอเฒ่า บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ 8 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ คู่มือการสนับสนุนโครงการของสำนักงานและข้อปฏิบัติอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ-จัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการร่วมกับอนุกรรมการจังหวัดและสำนักงานสาขาจังหวัด เพื่อรายงานผลต่อสำนักงานสาขาจังหวัดและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ

พร้อมจัดทำและลงนามสัญญาเงินกู้ยืมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้งนี้องค์กรเกษตรกร ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) ชื่อโครงการ เลี้ยงนกกระทา จำนวนเงิน 144,100.00 บาท ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน มีระยะเวลาคืนเงิน 3 ปี