ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในงวดที่ 2

กองทุนฟื้นฟูฯเชียงราย ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในงวดที่ 2 ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) โครงการ เลี้ยงนกกระทา 

2 กันยายน 2564 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย และนายบุญส่ง กองสุข ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต ในงวดที่ 2 ให้กับองค์กรเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) โครงการ เลี้ยงนกกระทา พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ประกอบกิจกรรมรายบุคคล ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ กลุ่มเกษตรกรพัฒนา บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ 8 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้องค์กรเกษตรกร ได้รับอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบประมาณประเภทงบกู้ยืม (ปลอดดอกเบี้ย) โครงการ เลี้ยงนกกระทา จำนวนเงิน 144,100 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน ระยะเวลาคืนเงินกองทุนฯ 3 ปี