มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 กันยายน 2564 พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานเกษตรจังวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้

เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย นำไปแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและราษฎร 

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและราษฎร นำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดีไว้บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือก็แบ่งปันผู้อื่น และนำไปขายเพิ่มรายได้ สามารถปรับตัวตามชีวิตวิถีใหม่มีเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีมีคุณภาพ สะสมสำรองไว้เพาะปลูกในรุ่นต่อไปได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป////