เทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าฝ่าย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองระหว่างกัน ในการนำความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเมือง ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬา ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านเมืองอาหารปลอดภัยและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด