เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและนโยบายฯ จัดอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ..2561 กิจกรรมย่อย : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง จำนวน 200 คนณหอประชุมโรงเรียนบ้านป่ายางตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โดมีวิทยากรในสังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สภ.แม่สาย  เจ้าหน้าที่จากทต.แม่สาย และรพ.สต.แม่สาย บรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายบดินทร์ เทียมภักดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่สายเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายเป็นผู้กล่าวรายงาน

////

 4,416 total views,  2 views today