สถาปนานายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสถาปนานายกสมาคมนักศึกษาเก่า โดย นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสมัยที่ 5 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ประดับเข็มประจำตำแหน่งและมอบประกาศแต่งตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาลัยแม่ฟ้าหลวง แก่นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.. 2561 – 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฉันอยากจะปลูกป่าและ ปรัชญามหาวิทยาลัยฯปลูกป่าสร้างคนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมการศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน รูปธรรมความเป็นปึกแผ่นแห่งมวลสมาชิกเป็นองค์กรคุณธรรมนำมาซึ่งการยอมรับชื่อเสียง เกียรติยศ และความเข้มแข็งของสมาคมนักศึกษาเก่าโดยจะส่งผลถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประเทศชาติโดยรวม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมการศึกษา กีฬา นันทนาการของนักศึกษาปัจจุบัน จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิกนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะบุคคล งานประชาสัมพันธ์  การจัดหาทุนการศึกษางานด้านข้อมูลนักศึกษาเก่า

ทั้งนี้นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี เป็นศิษย์เก่ามหาบัณฑิต สำนักการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประธานบริหารบริษัท ซีเอ็นวาย อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด และบริษัทในเครือ นอกจากภารกิจของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สมาคมฯ ยังจะได้ร่วมสนับสนุนสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการต่างๆของจังหวัดเชียงรายต่อไป

 1,146 total views,  2 views today