ร่วมทำดีเปิดทางน้ำแก้ไขปัญหาผักตบชวา

เมื่อวันที่23มีนาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วย พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและประชาชน ในพื้นที่ กว่า 200 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ในแหล่งน้ำสาธารณะ และหนองน้ำสาธารณะพร้อมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ที่บริเวณหนองหลวง บ้านป่าบง อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเปิดรวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆโดยให้ดำเนินการขับเคลื่อนการกำจัดผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน

ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใสไร้ผักตบชวาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีในการร่วมกันทำความสะอาดแม่น้ำคูคลองโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ เกิดการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบเป็นวงกว้างและยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ

ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลัง เครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรเข้าดำเนินการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำคลองและหนองน้ำสาธารณะให้มีความสวยงามและสิ่งแวดล้อมที่ดีกลับคืนมา

/////////////////////

 1,676 total views,  2 views today