นายอำเภอแม่สรวยพบนายกเทศมนตรีฯ

นายอำเภอแม่สรวยเข้าพบปะและหารือเชียงรายเมืองน่าอยู่กับเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสงี่ยม แสนพิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ นายบุญธรรม อะทะวงษา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับ นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอแม่สราย และร่วมหารือข้อราชการกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันทำเชียงรายให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

///