ท่องเที่ยว5เชียงลงนามเปิดร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่16มีนาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิรเวช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 5เชียง ที่ห้องประชุมสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไชด์ เชียงราย ซึ่งประกอบด้วย   เชียงใหม่เชียงราย ประเทศไทย เชียงตุง เมียนมา เชียงรุ่ง จีน เชียงทอง สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว5เชียง โดยมีผู้ร่วมลงนามซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย จากตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายนภดล  จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จากตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงตุง ประเทศเมียนมา Mr.Sai Win ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จากตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรุ่ง Mr.Zhou Wu ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทตัวแทนนำเที่ยวสิบสองปันนาแห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน  และจากตัวแทนเครือข่ายการท่องเที่ยว เชียงทอง นายกางจักกี พันธะสมบัติ รองประธานสมาคมบริษัทนำเที่ยวหลวงพระบาง สปป.ลาว

โดยการลงนามร่วมกันครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมประชุมสัมมนาของเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้ง5เชียง จึงได้เกิดบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อแสดงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายทั้ง5เชียง โดยจะมีความร่วมมือกันในด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ จังหวัดเชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเชื่อมโยงไปท่องเที่ยวทั้ง5เชียง โดยจะมีความร่วมมือกันในด้านพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นธุรกิจคู่ค้าทางการท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต5เชียง

 

 

รวมทั้งเป็นการเปลี่ยนและให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเทียวระหว่างกันตามที่ผู้ร่วมลงนามร้องขอเพื่อเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงเป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลต่างๆ และมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายการท่องเที่ยว5เชียง และงานอื่นๆตามที่เครือข่ายการท่องเที่ยว5เชียงเห็นชอบให้ดำเนินการ โดยการลงนามในครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา4ปี นับจากวันลงนาม และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปเมื่อได้รับความเห็นชอบร่วมกันและทำการบันทึกข้อตกลงกันใหม่ต่อไป

 

แนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว5เชียงโดยภาครัฐ ระดับนโยบาย จะมีการดำเนินการในเรื่องซิงเกิ้ลวีซ่า ใช้ในกลุ่ม5เชียง ปรับปรุงการคมนาคมทางบก สร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว ความสะดวก ปลอดภัย กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ พัฒนาผู้นำด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด สร้างสัญลักษณ์ โลโก้ เชื่อมโยง5เชียง จัดสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท เรื่องการท่องเที่ยว5เชียง จัดทำคาราวานทัวร์ในลักษณะอีเว้นท์ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ด้านการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว5เชียง สร้างความร่วมมือระหว่างกัน การเป็นคู่ค้าแลกเปลี่ยนักท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนงานบริการระหว่างกัน ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ สร้างกลุ่มประสานงานทางแอพพิเคชั่นไลน์ วีแซท เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน สามารถติดต่อกันได้ทันทีแบบเอกชนต่อเอกชน////

 1,610 total views,  2 views today