ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เมื่อวันที่1เมษายน261 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด-6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน  และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จ.เชียงราย ซึ่งจัดการทอดผ้าป่าที่วัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จ.เชียงราย

สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกองทุนที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในโอกาสปีเด็กสากล เมื่อปี พ..2522 ต่อมาในปี พ..2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเข้าอยู่ใน พระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมีการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนด้วยการทอดผ้าป่ามหากุศลเป็นประจำทุกปี

กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี โดยรายได้จากทอดผ้าป่าฯ จะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กวัยแรกเกิด-6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่จะดำเนินการเองได้ หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงราย มียอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,938,441 บาท

และการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.เชียงราย ในครั้งนี้ ได้ยอดบริจาคสบทบกองทุน จำนวน 166,577 บาท รายได้จะนำไปสมทบกับยอดเงินกองทุนที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว และจะได้กำหนดแผนรวมไปถึงกิจกรรม การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ต่อไป

///

 8,506 total views,  4 views today