9 ชาติพันธุ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์

วันนี้ 19 ..61 ที่โรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมชาติติพันธุ์ซึ่งอำเภอแม่จันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3งานนี้เป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์9 ชาติพันธุ์ในอำเภอแม่จัน มี อาข่า ลาหู่ ดาราอั้งหรือปะหล่อง บีซู ลั๊วะอิ้วเหมี้ยน ไตลื้อ ไตใหญ่ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์จะแตกต่างกันทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาวรรณกรรม ประเพณี และความเชื่อที่สั่งสมจากประสบการณ์ของชีวิต และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีการการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะถิ่นของอำเภอแม่จันให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติซึ่งจะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันและส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกและรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของทุกชาติ ซึ่ง

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ขอให้ทุกชาติพันธุ์ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ที่มีคุณค่านี้ไว้ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและรักษาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภาษาการแต่งกายและความเชื่อของแต่ละชาติติพันธุ์ที่มีความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกภายใต้สถาบันและพระบรมโพธิสมภารของพระบรมราชวงศ์จักรี

///