(คลิป)เกษตรแฟร์เชียงรายพบอาหารแปลก”พิซซ่าดักแด้”

https://youtu.be/0LxCK01-0AM

เกษตรแฟร์เชียงรายพบอาหารแปลกพิซซ่าดักแด้

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารคหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ..-4 มี..นี้ โดย ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานครบครัน เช่น คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมการเสวนาเรื่องปีแห่งการเกษตรชาติพันธุ์ นิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรของเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ฯลฯ 

ซึ่งพบว่าภายในงานนอกจากจะมีสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมีและการนำผลผลิตมาแปรรูปปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแล้ว ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ จากการเกษตรครบครัน โดยภายในอาคารมีการจัดแสดงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่ามีอาหารแปลกตา เช่น พิซซ่าหน้าดักแด้ โดยมีการจัดแสดงการผลิตตั้งแต่การทำแป้ง การตัดแป้งและทำแผ่น การใส่ส่วนผสมต่างๆ เหมือนพิซซ่าทั่วไปแต่มีความพิเศษที่มีตัวดักแด้ตัวเขื่องที่ทอดกรอบแล้วลงไปแล้วแล้วโรยตามด้วยมอลซาเรนล่าซีส นำเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 400 องศาฟาเรนไฮด์นาน 12-15 นาทีก็นำออกมารับประทานได้ซึ่งสร้างความสนใจกับผู้ไปชมงานเป็นอย่างยิ่ง ฯลฯ

ขณะเดียวกันมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองเชียงแสน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวจากพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แล้วนำมาใส่บรรจุพันธุ์เป็นข้าวอินทรีย์หลากหลาย เช่น ข้าวจ้าวไร่หัวแดง ข้าวก่ำนา ข้าวเหนียวเปลือกแดง ฯลฯ 

ด้านอาจารย์ ดร. ศรีวรรณ ไชยสุข ผู้อำนวยการสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่าปัจจุบันโครงการพยายามอนุรักษ์ไว้ซึ่งข้าวพันธุ์พืชเมืองเชียงแสนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ด้วยการสำรวจจนพบประโยชน์จากข้าวสายพันธุ์ท้องถิ่นต่างๆ ดังกล่าวมากมาย จึงได้ขยายกิจกรรมอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชน พัฒนาร่วมกับชุมชน วิจัย ฝึกอบรม ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปด้วย.//

 812 total views,  2 views today