“เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”

เทศบาลนครเชียงรายขอเป็นศูนย์กลางนำสิ่งที่ดีต่อผู้บริโภค  “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย”

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย” ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย  ตั้งอยู่ ยัง ร.ส.พ. เดิม ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด 

พร้อมกันนี้ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลาย เช่น ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา จำนวน 5 แห่ง  ที่ดำเนินการตรวจหาสารพิษตกค้างในอาหารที่ศูนย์ฯ แห่งนี้  และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เมืองเชียงราย อีก 15 แห่ง ซึ่งจะเป็นการร่วมกันกับเทศบาลนครเชียราย ในการสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยดังกล่าวด้วย รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย 

นายวันชัย กล่าวว่า ศูนย์ฯดังกล่าวเป็นไปตามโครงการ ที่เทศบาลนครเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหารจากพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะที่มีสารพิษปนเปื้อนจึงได้เร่งดำเนินการจัดตั้งโครงการ และหาสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นพื้นที่ ที่นำพืชผัก และอาหารที่ปลอดสารเคมี จากเกษตรกร ชาวบ้านเข้ามาจำหน่ายให้กับชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว โดย เทศบาลนครเชียงรายสนับสนุนให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาจำหน่าย

ดร.อุตตม กล่าวว่า ต้องขอชมเชยที่ทางเทศบาลนครเชียงราย นำโดย นายวันชัย ที่ได้มีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นให้ชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อชุมชนถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยัง่ยืนในเวทีโลก ซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยตรง เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงอาหารโดยไม่ขาดแคลนและยังมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย นอกจากนี้กิจกรรมของเทศบาลนครเชียงรายในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคเกษตรกรรมเพราะจะทำให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและสามารถจำหน่ายได้ สิ่งสำคัญอีกประการคือจะทำให้ จ.เชียงราย มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยในอาหารควบคู่ไปกับความเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมล้านนา จึงจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวผ่านทางอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ได้อีกด้วย

////

 5,762 total views,  2 views today