“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้จัดทำ”โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ในวันนี้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร           

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563   นายสมยศ ศิลปิโยดม รอง ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสบอ.3 (บ้านโป่ง) นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานฯ และนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ร่วมกัน จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ในเขตอุทยานแห่งชาติ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยได้ปลูกป่าในพื้นที่ 10 ไร่ โดยปลูกกล้าไม้มีค่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เช่น มะค่าโมง แดง พยูง ประดู่ สัก รวมจำนวน 2,000 ต้น 

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า สำหรับความเป็นมาพื้นที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่ของนายทุนที่ได้มีการซื้อ ขาย เปลี่ยนมือในพื้นที่ผ่อนผันตามมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 จากราษฎรเดิมในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ต่อมาอุทยานแห่งชาติเอราวัณจึงได้แจ้งความดำเนินคดีและตรวจยึดกลับคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดินเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ถูกบุกรุกจนโล่งเตียน ต้นไม้ไม่สามารถฟื้นคืนตามธรรมชาติได้เองจึงต้องปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการดังกล่าว   

                               

หลังจากปลูกป่าแล้วทางอุทยานแห่งชาติเอราวัณจะร่วมกับตำบลช่องสะเดาจะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญเติบโตต่อไปเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม จึงได้ตั้งชื่อพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ไหมว่า”สวนป่าชุมชนตำบลช่องสะเดา” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติเอราวัณ กับตำบลช่องเดา ในการดูแลรักษาป่า และต้นไม้ที่ปลูก ให้ยั่งยืนตลอดไป

สนับสนุนข่าวโดย

 354 total views,  8 views today