มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรเชียงราย

นายอำเภอเชียงแสน มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรเชียงราย หลังได้รับการช่วยเหลือหนี้สิน จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ได้มอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้กับ นายพรชัย เรือนแม่ก๋ง ในฐานะผู้จัดการมรดกของมารดา (นางขันแก้ว เรือนแม่ก๋ง เสียชีวิต) เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง ได้แก่ 1.โฉนดที่ดิน เนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา และ2.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เนื้อที่ 77 ตารางวา โดยมี นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย และนายภัทรดิษย์ นภัสพรพิเชียน หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินอำเภอเชียงแสน เป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานที่ดินอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย

โดยนายนิยม เปิดเผยว่า การมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรรายนางขันแก้ว เรือนแม่ก๋ง (ปัจจุบันเสียชีวิต) ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเชียงแสน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นเงินจำนวน 301,318.79 บาท แยกเป็นเงินต้นจำนวน 250,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย จำนวน 51,318.79 บาท สถานะหนี้ถูกบังคับคดีขายทอดตลาด โดยมีหลักทรัพย์ (ที่ดิน) ค้ำประกัน 2 แปลง และได้จดทะเบียนโอนตามกฎหมาย เป็นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ดินทั้ง 2 แปลง กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย จำนวนเงิน 301,318.79 บาท มีค่าบริการอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และเกษตรกรได้ผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฯ ครบตามสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย จึงได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร โดยมีนายอำเภอเชียงแสน เป็นผู้มอบโฉนดดินให้กับเกษตรกร ในครั้งนี้.

 4,321 total views,  12 views today