ที่ปรึกษารัฐมนตรีคลังติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ปรึกษารัฐมนตรีคลังติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางรัตนา จงสุทธานามณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงรายโดยมี นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย และ นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์  คลังจังหวัดเชียงราย ให้ข้อมูลและร่วมรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากผู้ที่เดินทางมาติดต่อเรื่องของ ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  ที่ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย

นางรัตนา จงสุทธานามณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า  จากสอบถามผู้ที่เดินทางมาติดต่อกับทางธนาคาร ธกส. ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากนัก จึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคาร รวมทั้งจะได้สอบถามข้อมมูลอื่นกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ทั้งนี้การตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย ไม่พบปัญหามากนัก ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องการไม่เข้าใจในเรื่องการเยียวยา ที่มี 2  ส่วร คือ เราไม่ทิ้งกัน และ เกษตรกร ซึ่งเมื่อมาที่ธนาคารเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะทำทั้งหมด

ทั้งจากนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 4 โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVD-19) ลงทะเบียนผ่าน พพพเราไม่ทิ้งกัน.com สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขอทหวนสิทธิ์ฯ ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวนทั้งสิ้น 4 ,792 ราย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ธ.กส.จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์เสร็จสิ้นแล้ว 100 %

โคงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยจ่ายสินเชื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบรายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ปลอดชำระตันเงินและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ่ายสินเชื่อไปแล้วจำนวน 2,616 ราย จำนวนเงิน 26.10 ล้านบาท

การสนับสนุนสินเชื่อตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs (Sot Loan ธปท.) โดยสนับสนุนสินเชื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และรักษาการจ้างงาน ให้แก่ลูกค้า SMEs คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยรัฐบาลรับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในช่วง 6 เดือนแรกนั้น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจ่ายสินเชื่อไปแล้ว จำนวน 97 ราย จำนวนเงิน 141.3 ล้านบาท

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการ “เยียวยาเกษตรกร”)  ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยตามโครงการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรผู้ใด้รับสิทธิ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ได้รับการโอนเงินของผู้มี สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75,797 ราย จำนวนเงิน 379.90 ล้านบาท

 3,949 total views,  14 views today