มฟล.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

เมื่อเร็ว ๆนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 The 2 nd National Conferrence of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยพิธีเปิดมี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดต้อนรับ มี รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงาน ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษจากอธิการบดี เรื่อง มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต  ทั้งยังมีการเสวนา การอภิปรายที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น เสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อ Thailand 4.0, อภิปรายพิเศษ หัวข้อ อนาคตและความท้าทายมุมมองการข้อมพรมแดนกับสุขภาพข้ามแดนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทั้งนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาบีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ และสำนักวิชาฯ ยังได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาวะของชุมชนและสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สำนักวิชาฯ จึงได้ร่วมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น  

 2,279 total views,  2 views today