กองทุนฟื้นฟูฯ เชียงราย เจรจาเพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกร

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเจรจาเพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ฯ) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ฯ) เพื่อให้การดำเนินการจัดการหนี้ของเกษตรกร เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ฯ) กับสหกรณ์ฯ ในพื้นที่ ดังนี้

1.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงแม่เจดีย์ใหม่ จำกัด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการเจรจา จำนวน 3 ราย จำนวน 3 บัญชี มูลหนี้เงินต้นรวม จำนวน 172,583 บาท

2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ จำกัด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการเจรจา จำนวน 12 ราย จำนวน 15 บัญชีมูลหนี้เงินต้นรวม จำนวน 4,390,666 บาท

3.สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการเจรจา จำนวน 85 ราย จำนวน 98 บัญชีมูลหนี้เงินต้นรวม จำนวน 9,546,467 บาท

4.สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการเจรจา จำนวน 17 ราย จำนวน 20 บัญชี มูลหนี้เงินต้นรวม จำนวน 5,645,165 บาท

5.สหกรณ์การเกษตรแม่เจดีย์ใหม่ จำกัด มีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายในการเจรจา จำนวน 2 ราย จำนวน 2 บัญชี มูลหนี้เงินต้นรวม จำนวน 80,213 บาท

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร ดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนองค์กร/ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ถูกต้อง
2. เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรม ตามมาตรา 3 ให้ถือว่ามีสิทธิได้รับการจัดการหนี้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์
3. เป็นหนี้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน
4. มูลหนี้รวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
5. เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
6. กองทุนฯชำระหนี้แทน จำนวนเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดคำนวณดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง
7. ไม่ต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน
8.กรณีหนี้พิพากษา ให้ชำระหนี้ตามมูลหนี้ในคำพิพากษา (ยกเว้นสัญญาบุคคลค้ำประกันอยู่ระหว่างการแก้กฎหมาย)

พื้นที่ โฆษณา

 4,521 total views,  2 views today