สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบุคลากรโรงพยาบาล

เปิดที่แรกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 13 สิงหาคม 2563   นายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบุคลากรโรงพยาบาล ณ  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อาคารสูติ–นรีเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเชียงรายฯ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่แห่งแรกในโรงพยาบาล

โดยนายแพทย์สำเริง  กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบุคลากรโรงพยาบาลสื่อถึงพันธกิจของกลุ่มงานกุมารเวชกรรมและกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  ที่ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เด็กวัยนี้  ถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บุคลากรโรงพยาบาลเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไป  เกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่  แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองได้สำเร็จอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน และในบางท่านก็ยังคงให้นมแม่อยู่จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งผมก็ต้องขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่าคุณแม่บุคลากรกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทางด้านแพทย์หญิงศรัญญา  สุวรรณสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย ที่เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเหมาะสมได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก่อตั้งขึ้นตามมติกรรมการบริหาร โรงพยาบาลและการสนับสนุนของผู้อำนวยการเพื่อเป็นสวัสดิการต่อบุคลากร ของโรงพยาบาล ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและเพื่อส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาล จากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม สูติกรรมนรีเวชกรรม เวชกรรมสังคม และโภชนาการ  โดยรับดูแลเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี ช่วงเริ่มต้นจะรับดูแลเด็ก จำนวน 21 ราย และจะเพิ่มศักยภาพจนเต็มสูงสุด 36 ราย และจะเปิดดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2563  

แพทย์หญิงศรัญญา  กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2563 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัยได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในประชาชนและบุคลากร  มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหลากหลายรูปแบบทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับปีนี้กลุ่มงานสูติกรรม โดยคลินิกนมแม่ ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการ มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ บุคลากรโรงพยาบาล ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน การบรรยายวิชาการ เรื่อง ค่าน้ำนม นมแม่ปกป้องภูมิแพ้ของหนู โดย พญ.นันทนา ศิริพิพัฒนมงคล กุมารแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายฯ และเรื่องการเล่าความภาคภูมิใจในคุณแม่ที่ให้นมแม่ได้ยาวนาน

จากข้อมูล ในปี 2562 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีบุคลากรคลอดบุตร 79  คน   Exclusive Breast feeding 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.55  ) ประกอบด้วยแพทย์หญิง 1 คน  เภสัชกร 3 คน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  33  คนและบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านอื่นๆ   13  คน.

ร่วมสนับสนุนข่าวโดย

 8,613 total views,  4 views today