เอไอเอสจัดวันเด็ก เน้นสอนเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เอไอเอส ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็ก สอนให้เด็กมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ดิจิทัลให้รู้เท่าทัน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าผลเสีย สร้างความสนุกและได้ความรู้ ที่โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค –ภาคเหนือ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พร้อมด้วย ดร.ทศพร เมฆอากาศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  นายบุญมีท่าดีสมผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)  อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายและตัวแทนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเทิงร่วมกันเปิดงานวันเด็กโดยใช้ชื่อ “อุ่นใจไซเบอร์ ยิ้มหวานวันเด็ก” เอไอเอส ร่วมสร้างเด็กไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน โดยมีเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษา กว่า 900 คน ร่วมกิจกรรม ที่มีการจัดขึ้น ที่โรงเรียนเวียงเทิง  (เทิงทำนุประชา) อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมให้กับเด็กนั้นจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆและทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นสอนเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นความรู้ความเข้าใจ แต่ไม่ทำให้เด็กเครียดจนมากเกินไป รวมทั้งการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งสร้างความชื่นชอบให้กับเด็กอย่างมาก และยังมีการแจกขนม และการเล่นเกมชิงรางวับตลอดทั้งวัน

นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค –ภาคเหนือ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในยุคเทคโนโลยี Digital ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงทุกกิจกรรมไปกับการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เอไอเอส ในฐานะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม Digital  เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแกนกลาง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความรู้แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของสังคมในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในปีนี้ เอไอเอส จึงได้จัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ ยิ้มหวานวันเด็ก” ขึ้น เพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

โดยโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” เป็นภารกิจที่ เอไอเอส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมผ่านทางโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศ  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital แก่เยาวชน โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ

การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) ผ่านชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้เด็ก 8 ทักษะ ได้แก่ 1.Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์), 2.Digital Use (ยับยั้งชั่งใจ), 3. Digital Safety (เมื่อถูกรังแกออนไลน์), 4. Digital Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย), 5. Digital Emotional Intelligence (ใจเขา-ใจเรา), 6. Digital Communication (รู้ถึงผลที่จะตามมา), 7. Digital Literacy (คิดเป็น), และ 8. Digital Rights (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว) โดยชุดการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยฝึกนิสัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ รู้จักฉลาดใช้ในโลกออนไลน์ และเป็นพลเมืองดี คิดก่อนโพสต์ และมีทักษะในการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน

นายพรรัตน์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net (Beta Phase)” และ “Google Family Link” ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Google ​โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ได้นำพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์” ณ โรงเรียนเวียงเทิง ต.เวียง จังหวัดเชียงราย ด้วยมุ่งหวังเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างและความเหลือมล้ำในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้ส่งมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่หน่วยงานพันธมิตรทั่วภาคเหนือ อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   เอไอเอส มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขและร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลเมืองดีในโลกออนไลน์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนตลอดไป

 22,117 total views,  6 views today