“วันการได้ยินโลก”ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงไม่ได้ยิน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันการได้ยินโลกประจำปี 2563”  World Hearing Day … ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน ที่ลานข้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมี นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ศุภเลิศเนตรสุวรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งต่อถึงการได้ยินให้กับผู้ป่วยทุก  ๆ คน 

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การท่ีกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดงาน “วันการได้ยินโลก ปี 2563” “World Hearing Day 2020”ในวันน้ีขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้พิการ ทางการได้ยิน และประชาชนท่ัวไป ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ให้ได้เข้าถึงบริการตรวจ สุขภาพหู ตรวจการได้ยิน ได้รับความรู้ในเรื่องการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน การใช้ เครื่องช่วยฟัง ตลอดจนวิธีตรวจสอบสภาพการทางานของเครื่องช่วยฟังเมื่อนาไปใช้งาน  ต้อง ขอขอบคุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อานวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เชียงราย คณะผู้จัดงาน และผู้แทนบริษัทเครื่องช่วยฟังท่ีให้การสนับสนุน ในเรื่องที่ดีนี้

นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณรองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องจาก การสูญเสียการได้ยิน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย  นานาประเทศจึงได้ร่วมกันรณรงค์ เรื่อง การฟังอย่างปลอดภัย ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้พิการทางการได้ยินสูงเป็นอันดับสองของผู้พิการทั้งหมด และเข้าสู่สภาวะผู้สูงวัย ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า หลงลืม และสมองเสื่อม ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตลดลง องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์ จึงได้ร่วมกันจัดงาน “วันการได้ยินโลก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ ด้านการได้ยิน ได้รับความรู้ให้เกิดความตระหนักในการป้องกัน และลดความพิการทางการได้ยิน

กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจหู ตรวจการได้ยิน ตรวจสอบสภาพการทางาน ของเครื่องช่วยฟัง และเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง การสูญเสียการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ และนักแก้ไขการได้ยิน กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยินที่มาติดตาม การใช้เครื่องช่วยฟังและผู้ดูแล จานวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเครื่องช่วยฟังได้แก่ มารุ่งโรจน์ ออดิเมด เอียร์โทน และไวเด็ก

4,882 total views, 9 views today